Δάση

Ο Νομός Ημαθίας είναι ένας από τους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που διαθέτει αξιόλογα δάση στις ορεινές του περιοχές. Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό δασών και δασικών εκτάσεων έναντι των γεωργικών.

Οι εκτάσεις (σε εκτάρια, Ha) που καταλαμβάνουν τα δάση και οι μορφές χρήσης γης των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως δάση, είναι οι κάτωθι:

α. Δάση 47.356,10 Ha
β. Μερικώς δασοσκεπείς 8.920,70 Ha
γ. Λιβάδια, άγονα κλπ. 19.459,80 Ha
δ. Γεωργικές καλλιέργειες 6.789,40 Ha
ΣΥΝΟΛΟ 82.526,00 Ha

Το ποσοστό των δασών και δασικών εκτάσεων έναντι της συνολικής έκτασης του Νομού ανέρχεται στο 48,52% και χωροθετούνται νοτιοδυτικά, στους ορεινούς όγκους του Βερμίου και των Πιερίων. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις πεδινές γεωργικές καλλιέργειες, οικισμούς κλπ.

Η εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων, γίνεται με βάση τις διαχειριστικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται, είτε από ιδιώτες είτε από δημοσίους υπαλλήλους - δασολόγους και γίνεται με αυτεπιστασία από τους ιδιοκτήτες, με ενοικιάσεις σε τρίτους ή με ανάθεση της εκμετάλλευσης στους δασικούς συνεταιρισμούς.

Το 57,38% είναι παραγωγικά δάση και η κατανομή των δασών (σε εκτάρια, Ha) κατά δασοπονικό είδος είναι η παρακάτω:

α. Μαύρη Πεύκη 6.518,00 Ηa
β. Ελάτη 72,20 Ηa
γ. Τραχεία Πεύκη 58,50 Ηa
δ. Δασική Πεύκη 50,80 Ηa
ε. Οξυά 9.263,56 Ηa
στ. Δρύς 13.710,10 Ηa
ζ. Καστανιά 1,940,93 Ηa
η. Διάφορα 15.742,01 Ηa