Δείκτες ευημερίας
  % μέσου όρου Ελλάδος Ανά κάτοικο
ΑΕΠ κατά κεφαλή (1997) 99,4  
Δηλωθέν εισόδημα (1996) 72,6 0,77 εκατ. δρχ
Άμεσοι φόροι   0,064 εκατ. δρχ
Καταθέσεις   0,99 εκατ. δρχ
Επιβατικά αυτοκίνητα 69,7 15,4 (ανά 100 κατοίκους)
Τηλεφωνικές συνδέσεις   39,2 (ανά 100 κατοίκους)
Κατανάλωση ηλεκτρισμού (MWh) 87,5 1,0
Φυσική αύξηση πληθυσμού   1,0 (ανά 1000 κατοίκους)