Υπηρεσίες

Στον τομέα παροχής υπηρεσιών, πέρα από τις υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ κλπ., στο Νομό δραστηριοποιούνται εμπορικές τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρίες, μελετητικά γραφεία, φοροτεχνικά - λογιστικά γραφεία κλπ..

Ο αριθμός των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών ανήλθε στις 579 για το έτος 1994 στο νομό Ημαθίας με κύκλο εργασιών 28.679.000.000 δρχ.