Το πρόγραμμα Ανάπτυξης του νομού Ημαθίας

A) Γεωργία

Για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, πρέπει να αρθούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα που είναι είτε εγγενή και μόνιμα είτε περιστασιακά και εποχιακά.

 1. Η εγγειοδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων θα κατευθυνθεί σε μεγέθη και δείκτες κατά περίπτωση που να επιτρέπουν την βιωσιμότητά τους. Μητρώο αγροτών, αναδασμοί και παραπέρα θεσμικά σκληρά μέτρα είναι απαραίτητα, ώστε να επιτευχθούν εύρυθμες ορθολογικές λειτουργικές δομές.
 2. Οργάνωση φορέα ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων.
 3. Θεσμική κατοχύρωση αυστηρών ελέγχων στους φορείς διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής.
 4. Οργάνωση φορέα κατεύθυνσης της διάθεσης των προϊόντων, με κριτήριο την λειτουργικότητα και ταχύτητα.
 5. 5. Ανάπτυξη εναλλακτικών κατευθύνσεων διάθεσης των προϊόντων νωπής μορφής ή κατεργασμένης (ξήρανση, πούλπα, χυμοί κλπ) με αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων των αναπτυξιακών νόμων
 6. Συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής που παρουσιάζει πολλά προβλήματα ποιότητας και κατασκευής νέας, για δίκαιη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις εξυπηρέτησης περιοχών που θα αναπτύσσονται στα πλαίσια των παραπάνω επιλογών.

Β) Κτηνοτροφία

 1. Επαναχωροθέτηση της κτηνοτροφίας σε πολλές μικρές επιτρεπτές ζώνες, με όλες τις δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Απαραίτητα πρέπει να γίνει μελέτη και να συνεχισθεί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στάβλων και ειδικότερο στα πλαίσια εξυγίανσης του περιβάλλοντος.
 2. Επίσης απαραίτητος είναι ο εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών μονάδων και των παραγώγων τους μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους.

Γ) Δάση

Για τα δάση δεν απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση της ξύλευσής των, απαιτείται όμως καθετοποίηση της παραγωγής ξυλείας, με την δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ξύλου, αλλά και τουριστική αξιοποίηση. Οι δυνατότητες σε συνδυασμό με τα δυο χιονοδρομία κέντρα στο Βέρμιο και με τις αρχαιότητες της Βεργίνας στην Πιερία, είναι μεγάλες. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με παρεμβάσεις στην κατασκευή υποδομών είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να ενισχυθεί.

Δ) Αλιεία

Απαιτούνται κατασκευές περιβαλλοντικά αποδεκτές στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Αλιάκμονα. η οποίο αποτελεί την μοναδική διέξοδο του νομού στη θάλασσα, για την εξυπηρέτηση των αλιέων - μυδοτρόφων.

Ε) Μεταποίηση

 1. Για τη βιομηχανία απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, νια τη χωροθέτησή τους. Οι υπάρχουσες βιομηχανίες, απαραίτητες για την αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα εκσυγχρονίζονται στην παραγωγή και την ποιότητα μέσα από τα επενδυτικά προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω η λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη μεθόδων κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων τους.
 3. Για την προσέλκυση νέων επενδύσεων πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις θεσμικής και υλικοτεχνικής υποδομής. Το σημαντικό στοιχείο της ύπαρξης του άξονα της Εγνατίας οδού και της καθέτου Βέροια - Έδεσσα σε συνδυασμό με τη υστέρηση της αγροτικής παραγωγής γύρω από την Εγνατία, λόγω μη ύπαρξης αγροτικών υποδομών, επιτρέπουν και καθορίζουν τον χαρακτηρισμό βιομηχανικού πάρκου. Στην παραπάνω επιλογή συνηγορούν και οι υπάρχουσες περίσσειες εργατικού δυναμικού, κυρίως από την περιοχή της Νάουσας, και στα πλαίσια επίτευξης πλήρους απασχόλησης και εξάλειψης της ανεργίας.
 4. Εξειδικεύοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε επιπλέον στις παρακάτω απαραίτητες παρεμβάσεις.
 5. Η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού κέντρου εξαγόμενων προϊόντων, θα μπορέσει να δώσει προς τα έξω την εικόνα της παραγωγής στον νομό, να ενημερώνει τούς ξένους εμπορικούς επισκέπτες και να συμβάλλει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της περιοχής.
 6. Η ίδρυση στο νομό παραρτημάτων φορέων όπως ΟΠΕ συμβάλλει στην ίδια κατεύθυνση.
 7. Η ολοκλήρωση μονάδων κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων τούς και γενικά η εφαρμογή τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον καθώς και καθαρών τεχνολογιών ενέργειας, θα δώσει στις επιχειρήσεις το απαραίτητο σύγχρονο προφίλ.
 8. Εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με στόχο το χαρακτήρα της τεχνολογικής ανάπτυξης της περιοχής.
 9. Η δημιουργία παρατηρητηρίου σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας για τη (μέσω δικτύων τεχνολογίας και πληροφόρησης) διάχυση τεχνολογικών πληροφοριών στους φορείς της παραγωγής, της έρευνας και της διοίκησης, καθώς και τη συνεχή καταγραφή και πληροφόρηση των επιχειρήσεων.
 10. Συνεργασία των φορέων με αντίστοιχους φορείς άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με στόχο την τεχνική βοήθεια, την ανταλλαγή εμπειριών και τον εκσυγχρονισμό.
 11. Δίκτυο πληροφόρησης των ΜΜΕ, οργανωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο.
 12. Σύσταση υπηρεσίας ελέγχου ποιότητας, αφού προηγούμενα δοθεί στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν την ποιότητα των προϊόντων τους.
 13. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση στις νέες ειδικότητες ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία.
 14. Υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και γενικά μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
 15. Η θεσμοθέτηση Βιομηχανικού πάρκου, θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα των νέων βιομηχανιών, καθώς και στο καθεστώς αδειών λειτουργίας που ταλαιπωρεί τις υφιστάμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις.

ΣΤ) Έρευνα

 1. Προώθηση της συνεργασίας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, σε κρίσιμους κλάδους της τοπικής οικονομίας.
 2. Ολοκληρωμένη έρευνα για διασφάλιση της ποιότητας και της διάθεσης των προϊόντων.

Ζ) Τουρισμός

 1. Προτείνονται παρεμβάσεις στην υλικοτεχνική υποδομή που εξειδικεύονται σε εκσυγχρονισμό και επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων, την οδοποιία πρόσβασης σε αυτούς καθώς και ανάπτυξη χώρων αναψυχής.
 2. Κατασκευή δασικών καταφυγίων και ειδικότερα σε σχέση με το μονοπάτι Ε4.
 3. Ανέγερση Μουσείου στην Βεργίνα και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.
 4. Δημιουργία χώρων υποδοχής και φιλοξενίας οργανωμένων ομάδων (αθλητών, εκπαίδευσης κλπ)
 5. Αξιοποίηση του ποταμού Αλιάκμονα και των τεχνιτών λιμνών του για σπορ και αθλητικό τουρισμό, όπως και παραποτάμιες διαμορφώσεις για προσέλκυση τουριστών.
 6. Έργα υποδομής για θρησκευτικό τουρισμό, όπως αυτός μπορεί να εκφραστεί στα μοναστήρια Παναγίας Σουμελά, με τον ποντιακό ελληνισμό, Τιμίου Προδρόμου κλπ.
 7. Προβολή των τουριστικών προϊόντων και δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και παράλληλα ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης και πρακτικής.

Η) Περιβάλλον

 1. Το πρόβλημα της ρύπανσης του νομού δεν είναι ξεκομμένο από τους όμορους νομούς και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπισθεί από κοινού. Απαιτείτε καταρχήν κοινό διανομαρχιακό όργανο για τον συντονισμό των ενεργειών.
 2. Με θεσμικά μέτρα αίρονται οι αιτίες που προκαλούν την ρύπανση, ήτοι επιβάλλεται η λειτουργία κατάλληλων συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων στις εγκατεστημένες βιομηχανίες.
 3. Μετά από μελέτη οργανώνεται η διαχείριση των νερών και των οικοσυστημάτων.
 4. Στα αστικά κέντρα του νομού ενισχύονται οι ΔΕΥΑ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους.
 5. Οι νέοι δήμοι ομαδοποιούνται κατά το δυνατόν με κοινά συστήματα δικτύων και νέες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Καταλυτικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να παίξει ο υπάρχων σύνδεσμος ύδρευσης Αλεξάνδρειας.

Θ) Υποδομές

 1. Ολοκλήρωση της Εγνατίας και ειδικότερα του τμήματος Κουλούρα- Πολύμυλος.
 2. Κατασκευή τμημάτων περιφερειακής οδού Βέροια- Βεργίνα και μετά από τροποποίηση το τμήμα Βεργίνα- Κυψέλη.
 3. Κατασκευή προσβάσεων περιφερειακού δικτύου για Νάουσα και Βέροια.
 4. Υλοποίηση προγράμματος νομαρχιακού δικτύου δρόμων
 5. Συμπλήρωση, έλεγχος και παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία του αγροτικού δικτύου.
 6. Μικρές ενεργειακές μονάδες περιβαλλοντικά αποδεκτές.
 7. Ανάπτυξη κλάδου φυσικού αερίου στο νομό και ειδικότερα στις παραγωγικές περιοχές (βιομηχανία, θερμοκήπια κλπ)
 8. Παρέμβαση στην ποιότητα της υγείας με εκσυγχρονισμό και επέκταση του νοσοκομείου Βέροιας, ώστε να δημιουργηθεί μονάδα υψηλών προδιαγραφών καθώς επίσης και των κέντρων υγείας και αγροτικών περιοχών.
 9. Στα αστικά κέντρα απαιτούνται άμεσα και απαραίτητα παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η Βέροια, η Νάουσα, το Πλατύ κλπ. Που συγκεντρώνουν το μέγιστο εργατικό δυναμικό, χρειάζονται για την εξυπηρέτησή τους την κατασκευή νέων κτιρίων.
 10. Ανάδειξη και προβολή των αρχαιοτήτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση δημιουργίας ελκυστικού τουριστικού περιβάλλοντος για τον επισκέπτη.