Δημογραφικά στοιχεία του νομού Ημαθίας

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΑΥΞΗΣΗ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΙΜΗ
Πληθυσμός 144.172 κάτοικοι
Φυσική αύξηση πληθυσμού 1 ανά 1000 κατοίκους
Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 1971 ως 2001 23%
Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 1981 ως 2001 8%
Ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού 1991 ως 2001 3%
Πυκνότητα πληθυσμού 84,8 κάτοικοι ανά Km2
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΣΥΕ 2001

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
  00-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ Σύνολο
ΑΡΡΕΝΕΣ 15047 10248 13956 13912 9095 5555 1299 69112
ΘΗΛΕΙΣ 14179 10499 14565 13946 9237 6607 1789 70822
ΣΥΝΟΛΟ 29226 20747 28521 27858 18332 12162 3088 139934
% 21% 15% 20% 20% 13% 9% 2% 100%
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΣΥΕ 1991

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ %
Κάτοχοι μεταπτυχιακού 101 40 141 0,1%
Πτυχιούχοι ΑΕΙ 3110 2450 5560 4,6%
Πτυχιούχοι ΤΕΙ 824 878 1702 1,4%
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ 1085 1210 2295 1,9%
Απόφοιτοι Λυκείου 9944 8023 17967 14,7%
Απόφοιτοι Γυμνασίου 6460 6048 12508 10,2%
Απόφοιτοι Δημοτικού 27756 27277 55033 45,0%
Δεν τελείωσαν το Δημοτικό 7700 9299 16999 13,9%
Αγράμματοι 2972 7005 9977 8,2%
Σύνολο 59952 62230 122182 100%